Obchodní podmínky SOFFA, s.r.o.

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOFFA, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227076, sídlem: Praha 6 - Střešovice, Špálova 444/6, PSČ: 162 00, IČ: 030 55 671. 

Vlastníkem a provozovatelem domény www.soffamag.cz a www.soffamag.com a vydavatelem magazínu Soffa je společnost Soffa, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro předplatné, soutěže a jiné akce a projekty. Obsah všeobecných obchodní podmínek SOFFA, s.r.o (dále jen Soffa a my) tvoří součást smlouvy, kterou s Vámi Soffa uzavírá v následujících případech:

 • pokud si u nás nebo našich partnerů objednáte magazín Soffa, které vydáváme, ať už formou předplatného nebo jednotlivě, nebo si od nás stáhnete obsah související s tématikou magazínu, ať už se jedná placený nebo neplacený obsah (Časopisy a další obsah),

 • pokud se účastníte soutěže nebo jiné akce, kterou pořádáme a která zpravidla souvisí s tématikou magazínu (Akce),

 • pokud používáte internetové stránky, které provozujeme a které zpravidla souvisí s tématikou magazínu,

 • pokud používáte mobilní aplikace, které provozujeme,

 • pokud používáte naše profily na sociálních sítí, anebo

 • pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Tím, že si objednáte Časopisy a další obsah, účastníte se naší soutěže nebo jiné Akce, anebo užíváte naši aplikaci nebo webovou stránku, nebo naše profily na sociálních sítích nebo si objednáte náš newsletter, stáváte se naším zákazníkem a náš vzájemný vztah se řídí těmito obchodními podmínkami a, pokud existují, pak i podrobnějšími podmínkami pro danou soutěž nebo jinou Akci (Podmínky Akce) nebo pro danou webovou stránku nebo mobilní aplikaci. V případě nesrovnalostí mají přednost Podmínky Akce nebo podmínky konkrétní webové stránky nebo mobilní aplikace před těmito obchodními podmínkami.

Zákazníci Soffa

Naším zákazníkem mohou být jen lidé starší než 18 let bez omezení svéprávnosti, a dále společnosti, za které jedná oprávněná osoba. Pokud nesplňujete tyto podmínky, nesmíte si objednat předplatné, účastnit se soutěže ani jiné Akce. Podmínky Akce mohou stanovit jiný věkový limit a další podmínky účasti. Soutěží se mohou účastnit jen fyzické osoby, ne společnosti. Před objednáním Časopisu a dalšího obsahu, přihlášením nebo účastí na Akci a před použitím webové stránky nebo mobilní aplikace se musíte seznámit s těmito obchodními podmínkami, našimi Zásadami ochrany soukromí dostupnými z webové stránky www.soffamag.cz a Podmínkami Akce nebo jinými podrobnými podmínkami, pokud se na danou Akci, webovou stránku či mobilní aplikaci vztahují.

Ochrana osobních údajů

Soffa, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci do odběru emailového newsletteru a při registraci ke koupi předplatného. Tyto údaje Soffa shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Poskytnuté osobní údaje Soffa nepředává třetím osobám, s výjimkou provozovateli služby předplatného Send, a tyto údaje slouží pouze pro realizaci emailového newsletteru, služby předplatného a u vybraných Akcí. Zásady pro nakládání s osobními údaji naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů na www.soffamag.cz

Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že Soffa provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Soffa, s.r.o o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost Soffa, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci může být vznesen například přes emailovou adresu info@soffamag.com.

Předplatné

Ceny předplatného magazínu Soffa jsou uvedeny na webových stránkách Soffa www.soffamag.cz. Soffa, s.r.o upozorňuje, že předplatné není v žádném případě refundovatelné. Při skončení předplatného Vás budeme informovat o tom, že Vám předplatné končí a jak si ho můžete obnovit.

Základní pravidla soutěží a jiných Akcí

 • Podmínky Akce mohou mít i podobu jednoduchých pravidel pro určení výherce, napsaných v časopise, na webové stránce nebo prostřednictvím profilu na sociální síti.

 • Některé Akce pořádáme spolu s partnery uvedenými v Podmínkách Akce (každý z nich dále jen Partner). V tom případě se před registrací a účastí na Akci musíte seznámit i s případnými obchodními podmínkami všech Partnerů a jejich zásadami ochrany osobních údajů.

 • Výherce soutěže můžeme vyhlásit oznámením v časopise, kde byla soutěž vyhlášena nebo propagována a na jakýchkoliv našich webových stránkách, profilech sociálních sítí či jiným obdobnými způsobem. Pokud v Podmínkách Akce neuvádíme něco jiného, zveřejníme u výherce jeho celé jméno a obec, u Prahy můžeme uvést i městskou část nebo obvod. Stejným způsobem může výherce zveřejnit i Partner soutěže.

 • Pokud se během trvání Akce změní informace, které jste nám v souvislosti s Akcí poskytli, musíte nám změnu oznámit.

 • Můžeme kdykoli změnit podmínky či pravidla jakékoliv Akce, zejména soutěže, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Akce, bez udání důvodu. Žádný účastník nemá v takovém případě nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 • Smíme kontrolovat podmínky pro účast na Akci. V případě sporu smíme posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.

 • Při účasti na Akci se musíte chovat tak, aby Vám ani jiným nevznikla žádná újma. Účast v soutěži ani jiné Akci nezaručuje výhru, ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

 • Neneseme odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže ani jiné Akce a neodpovídáme za žádnou újmu způsobenou účastí v soutěži ani jiné Akci ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

 • Z každé soutěže i jiné Akce jsou vyloučeny osoby v pracovním, dodavatelském nebo obdobném vztahu k Soffa, Partnerům dané soutěže či Akce a k dalším subjektům pověřeným zajištěním soutěže či jiné Akce či plněním výhry v této soutěži, a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 • Výhry v soutěžích nejsou přenositelné, ledaže s tím souhlasí Soffa.

 • Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany Pořadatele nebo případných Partnerů, nikoliv v peněžité podobě.

Soubory cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že náš web využívá tzv. soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení tak, aby příští návštěva stránek byla rychlejší a pohodlnější. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí většinou několik kilobajtů. Soubory cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Pokud si o cookies chcete přečíst více a zajímá vás třeba to, jak se využívají v reklamě, doporučujeme vám například text společnosti Google.


Autorská práva

Internetové stránky www.soffamag.cz jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.soffamag.cz lze bez souhlasu použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.soffamag.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, šířit, kopírovat a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu vlastníka. V případěporušení autorských práv se bude vlastník domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků.

Omezení odpovědnosti

Obsah internetových stránek www.soffamag.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.soffamag.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.soffamag.cz. Pokaždé, když se účastníte naší Akce, užíváte naši webovou stránku, mobilní aplikaci, profil na sociální síti nebo si objednáte další Časopis a další Obsah nebo prodloužíte předplatné, souhlasíte tím s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 20. 9. 2018. 

SOFFA, s.r.o.